جدول زمانبندی جشنواره:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال آثار
97/11/15
اعلام نتایج داوری
97/11/20
تاریخ برگزاری جشنواره
8و 9 اسفند ماه 97