محورهای جشنواره

نانو شیمی  
نانو بیوتکنولوژی  
نانو الکترونیک  
نانومواد  
نانوفناوری در علوم سلامت  
نانو فیزیک و نانو فتونیک  
نانو سیال  
سایر کاربردهای نانو فناوری در علوم و صنایع دیگر