چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 8 و 9 اسفند 1397 واحد علی آباد کتول

سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 5 و 6 خرداد 1395 واحد یادگار امام (ره) شهرری

دومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 11 و 12 شهریور 1394 واحد تهران جنوب

اولین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی: 28 و 29 خرداد 1393 واحد علوم دارویی

 

18