در چهارمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی 1246 اثر از 60 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای 24 استان در 10 بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

19

مقایسه آثار رسیده به تفکیک واحدها (60 واحد)

 

20

ادامه مقایسه آثار رسیده به تفکیک واحدها (60 واحد)

 

21